информация

Общи условия
Сайтът www.zdrava.bg (здрава.bg) са собственост на Волента ЕООД. Като собственик Волента ЕООД си запазва правото да прави промени в данните, условията, текстовата и снимковата информация на сайта без предварително да уведомява за това неговите потребители.
С посещението си на сайта, Вие декларирате, че сте се запознали и сте съгласни с условията за ползване на уебсайта.

Авторско право
Цялото съдържание на този уебсайт, с всички статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА с всички запазени права и законови последици.
Вие имате право да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАКОНА.
Вие нямате право да възпроизвеждате, да предавате, да използвате статиите и снимковия материал или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без да имате предварително писмено разрешение от ВолентаЕООД, а впоследствие и без да упоменете като източник, че съответната информация е взета от нас (www.zdrava.bg) и да посочите линк, водещ към нас.

Връзки с други сайтове
Връзките в настоящия сайт към други сайтове са създадени за удобство за потребителите. Волента ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.
Връзки към този сайт, при посочените по-горе условия, могат да се създават свободно, но само в документи и интернет страници, които съдържат само вярна или правилно цитирана от този сайт информация, и тя да е подходяща за всички възрастови групи. При никакви условия не е разрешено да се поставя линк към този сайт от други информационни източници, които съдържат информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна.

Неприкосновенност на личните данни
Волента ЕООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите, съдържата лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по имейл.

Отговорности
Волента ЕООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална всекидневно обновявана информация на сайта си, при ползване на достоверни, утвърдени и компетентни източници, което не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски.
Волента ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.
Цялата информация на този сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
Публикуваната информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.
Призма вижън не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

Здрава.bg е запазена марка на Волента ЕООД.

Loading

Loading
дневен бюлетин

галерии